Socjourbanistyka UW

Facebook


Poczytaj

Aksjourbanistyka

 • Bauman Z., Globalizacja, PIW 2000, rodz. 2 pt. Wojny o przestrzeń – sprawozdanie z przebiegu działań.
 • Bauman Z., Socjologia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa 2004, rozdz. Obcy.
 • Gehl J., Życie między budynkami, Wydawnictwo Ram, Kraków 2009, rodz. 1, str. 9-51.
 • Harvey D., Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2012, rozdział 1: Prawo do miasta.
 • Jacobs J., Śródmieście jest dla ludzi, [w:] Chwała miasta, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2012.
 • Karta Nowej Urbanistyki 2001, „Urbanista”, 2005, nr 6 (on-line).
 • Keung N., Toronto declered ‘sanctuary citi’ to non-status migrants, 2013 (dostęp on-line)
 • Le Corbusier, Architektura albo rewolucja, [w:] Le Corbusier, W stronę architektury, Centrum Architektury, Warszawa 2012.
 • Le Corbusier, List do Charlesa L’Eplatteniera, [w:] Le Corbusier, W stronę architektury, Centrum Architektury, Warszawa 2012.
 • LeDuff Charlie, Detroit. Sekcja zwłok Ameryki, Czarne 2015 (fragmenty)
 • Lewicka M., Psychologia miejsca, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2012
 • Ł. Długowski, Niech odżyją nasze miasta, „Gazeta Wyborcza”, 11-12 maja 2013, http://wyborcza.pl/magazyn/1,132517,13888952,Niech_odzyja_nasze_miasta.html
 • Makowski M., Pobudka z amerykańskiego snu (on-line)
 • Manifest nowej polityki mieszkaniowej, „Miasta”, 2012, nr 1.
 • Marcuse R., Rights in Cities and the Right to the Citi? (dostęp on-line)
 • Miasto funkcjonalne. Ustalenia i postulaty VI Międzynarodowego Kongresu Architektury nowoczesnej 1933, [w:] H. Syrkus, Ku idei osiedla społecznego, Warszawa 1976. (Karta Ateńska)
 • Miasto ludzi, „Miasta”, 2013, nr 2. (Project for Public Spaces)
 • Niemojewski L., Uczniowie cieśli. Rozważania nad zawodem architekta, Warszawa 1948, rozdz. Podporządkowanie.
 • Papież Franciszek, Encyklika Laudato Si, akapity 43-52 (dostęp on-line)
 • Speer A., Wspomnienia, Warszawa 1990, rozdz. Kula ziemska.
 • Springer F., 13 pięter, Czarne 2015, rozdz. Piętro XI, Piętro XII
 • Springer F., Wanna z kolumnadą, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2013, rozdz. Płot nasz powszedni.
 • Springer F., Wanna z kolumnadą, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2013, rozdz. Jesteś tylko spojrzeniem oraz rozdz. 35 na 908.
 • Springer F., Zakaz plakatowania, „Tygodnik Powszechny”, 2015, nr 17.
 • Springer F., Źle urodzone. Reportaże o architekturze PRLu, Kraków 2011, rozdz. Demiurg w pustce.
 • Springer F., Życie w płycie, „Tygodnik Powszechny”, 2013, nr 47.
 • Szymański R. A., Sao Paulo: miasto bez reklam, Instytut Obywatelski (dostęp on-line)
 • Tyrmand L., Dziennik 1954, Res Publica, Warszawa 1989, fragment: 13 lutego (rozważania nad Pałacem Kultury)
 • Urbański J., W kwestii mieszkaniowej raz jeszcze, „Miasta”, 2012, nr 1.
 • Z ulic Grenoble znikną wszystkie reklamy. Zastąpią je drzewa, Gazeta Wyborcza, http://wyborcza.pl/1,75477,17035539,Z_ulic_Grenoble_znikna_wszystkie_reklamy__Zastapia.html
 • Film Bogota Change, dyskusja

Kooperacja, wspólnota, protest

 • F. Armand, R. Maublanc, Fourier.
 • A. Sikora, Fourier.
 • P. Kropotkin, Państwo i jego rola w rozwoju historycznym, w: P. Kropotkin, Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju.
 • F. Jameson, Archeologie przyszłości.
 • Z. Bauman, Socjalizm. Utopia w działaniu.
 • W. Marzec, Rebelia i reakcja. Rewolucja 1905 roku i plebejskie doświadczenie polityczne, roz. Proletariacka sfera publiczna.
 • Rewolucja 1905. Przewodnik Krytyki Politycznej, red. W. Marzec, K. Piskała.
 • E. Abramowski, Znaczenie spółdzielczości dla demokracji, Idee społeczne kooperatyzmu, w: E. Abramowski, Braterstwo, solidarność, współdziałanie. Pisma spółdzielcze i stowarzyszeniowe.
 • A. Próchnik, „Szklane domy”. Eksperyment z życia spółdzielczego, w: Kooperatyzm, spółdzielczość, demokracja. Wybór pism, red. B. Błesznowski.
 • T. Toeplitz, Znaczenie spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego, w: Kooperatyzm, spółdzielczość, demokracja. Wybór pism, red. B. Błesznowski.
 • B. Błesznowski, Utopia w służbie demokracji – wokół źródeł kooperatyzmu, w: Kooperatyzm, spółdzielczość, demokracja. Wybór pism, red. B. Błesznowski.
 • E. Rewers, Post-polis. Wstęp do filozofii postnowoczesnego miasta.
 • H. Lefebvre, The Production of Space.
 • Rethinking Architecture. A Reader in Cultural Theory, red. N. Leach.
 • B. Jałowiecki, M. S. Szczepański, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej.
 • M. Foucault, Bezpieczeństwo, terytorium, populacja. Wykłady w College de France 1977-1978.
 • Space, Knowledge and Power. Foucault and Geography, red. J. W. Crampton, S. Elden.
 • M. Castells, Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze Internetu.
 • M. Castells, Społeczeństwo sieci.
 • D. Lyon, The Electronic Eye. The Rise of Surveillance Society.
 • Przewodnik dla dryfujących. Antologia sytuacjonistycznych tekstów o mieście, wyb. M. Kwaterko i P. Krzeczkowski.
 • P. Mościcki, My też mamy już przeszłość. Guy Debord i historia jako pole bitwy.
 • J.-L. Nancy, Rozdzielona wspólnota, w: J.-L. Nancy, Rozdzielona wspólnota.
 • G. Agamben, Wspólnota, która nadchodzi.
 • M. Vieta, The New Cooperativism, „Affinities” 2010, vol. 4, no. 1.
 • P. Ranis, Cooperatives Confront Capitalism.
 • A. Bilewicz, D. Potkańska, Jak kiełkuje społeczeństwo obywatelskie? Kooperatywy spożywcze w Polsce jako przykład nieformalnego ruchu społecznego, „Trzeci sektor” 2013, nr 1 (3).
 • J. K. Gibson-Graham, The Community Economy, w: J. K. Gibson-Graham, Postcapitalist Politics.
 • J. K. Gibson-Graham, The End of Capitalism (As We Know It). A Feminist Critique of Political Economy.
 • Making Other Worlds Possible. Performing Diverse Economiem, red. G. Roelvink, K. ST. Martin, J. K. Gibson-Graham.
 • J. Rifkin, Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych.

Socjologia a miasto

 • Jałowiecki B., Szczepański M.S., Miasto i przestrzeń w pespektywie antropologicznej, WN Scholar, Warszawa 2006.
 • Michałowski L., Rancew – Sikora D., Bachórz A. (red.), Refleksje o mieście jako społeczno-kulturowej hybrydzie, Wyd. UG, Gdańsk 2010. Człowiek w mieście. Symbioza-adaptacja-konflikt. Wyd. UW, Warszawa 2008.
 • Böhme G., Architektur Und Atmosphäre, Vilhelm Fink Verlag, München 2006. Bossak-Herbst, B., Antropolog. Współczesny Gdańsk w wymiarze symbolicznym. Wyd. TRIO, Warszawa 2009.
 • Fischer J., Delitz H., Die Architektur der Gesellschaft. Theorien für die Architektursoziologie, Transcript Verlag, Bielefeld 2009.
 • Foucault M.,Wykład z 11 stycznia 1978, w: tenże, Bezpieczeństwo,terytorium, populacja. WN PWN, Warszawa 2010, s. 23-48.
 • Gądecki J., Architektura i tożsamość. Rzecz o antropologii architektury, Wydawnictwo Rolewski, Złotoria 2005.
 • Lisak M., Mapa mentalna Dublina w percepcji polskich imigrantów, w: Leoński J., Fiternicka-Gorzko M. (red.), Kultury, subkultury i światy społeczne w badaniach jakościowych, Wyd. U Szcz., Szczecin 2010, s. 239-258.
 • Łukasiuk M., Socjologia architektury w badaniach krajobrazu kulturowego miasta, „Przegląd Socjologiczny”, tom LX / 2-3, 2011, s. 93-109.
 • Schäfers B., Architektursoziologie. Grundlagen – Epochen – Themen, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2006.
 • Weber M., Gospodarka I społeczeństwo, tłum. D. Lachowska. WN PWN, Warszawa 2002, ss. 905-1014.

Socjologia zamieszkiwania

 • Historia życia prywatnego, tom 4 Od rewolucji francuskiej do I wojny światowej, M. Perrot (red.), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 2006 (fragmenty);
 • Co znaczy mieszkać? Szkice antropologiczne, G. Woroniecka (red.), Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2007 (fragmenty);
 • Mieszkanie – analiza socjologiczna, E. Kaltenberg-Kwiatkowska E., Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1982 (fragmenty);
 • Rybczyński W., Dom. Krótka historia idei, Marabut: Volumen, Gdańsk, Warszawa 1996 (fragmenty);
 • Kaufmann J-C., Ego. Socjologia jednostki. Inna wizja człowieka i konstrukcji podmiotu, tłum. K. Wakar, Oficyna Naukowa, Warszawa 2004 (fragmenty);
 • Łukasiuk M., Jewdokimow M., Niedom. Socjologiczna monografia mieszkań migracyjnych, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2012 (fragmenty);
 • Socjologia zamieszkiwania, Łukasiuk M., Jewdokimow M. (red.), Wydawnictwo Sub Lupa, Warszawa 2014 (fragmenty);
 • Socjologia zamieszkiwania. Narracje, dyfuzje, interwencje, M. Jewdokimow, M. Łukasiuk (red.), Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2016 (fragmenty).
 • Łukasiuk M., Redefinicje współczesnego domu, „Rzut. Kwartalnik architektoniczny” nr +8 (3), 2015, s. 4-10.
 • Jewdokimow M., Zmiany społecznych praktyk zamieszkiwania, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011 (fragmenty);
 • Skowrońska M., Komfort, czyli co oznacza mieszkać dobrze, „Kultura i Społeczeństwo”, Tom LIV, nr 1, 2010, s. 87-109;
 • Skowrońska M., Jak u siebie. Zamieszkiwania i komfort, NOMOS, Kraków 2015 (fragmenty);
 • Kajdanek K., Suburbanizacja w Polsce – pejzaż społeczno-przestrzenny, „Przegląd Socjologiczny”, Tom LX, nr 2-3, 2011, s. 303-321;
 • Gądecki J., Za murami. Polskie osiedla grodzone – analiza dyskursu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009;
 • Reimagining Home in the 21st Century, Lloyd J., Vasta E. (eds.), Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham 2017 (fragmenty);
 • Jewdokimow M., Łukasiuk M., (red.), (2014), Socjologia zamieszkiwania, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa
 • Jewdokimow M., Łukasiuk M., (ed.), (2014), Sociology of Dwelling. Book of Abstracts, Warszawa, Sub Lupa Academic Publishing
 • Jewdokimow M., Łukasiuk M., (red.), (2016), Socjologia zamieszkiwania. Narracje, dyfuzje, interwencje, Warszawa, Wydawnictwa UKSW
 • Łukasiuk M., (2014), PR NGOsów. Komunikacja strategiczna organizacji pozarządowych. Warszawa, Sub Lupa Academic Publishing

Sztuka w mieście

 • P. Chadoir, „Sztuki ulicy” a metafora święta, w: E. Rewers (red.), Miasto w sztuce - sztuka miasta, Universitas, Kraków 2010, s. 267 – 281.
 • G. Debord, Korzystanie z czasu wolnego, w: E. Rewers (red.), Miasto..., op. cit., s. 313 - 315.
 • M. Kwon, Sztuka publiczna w przestrzeni: integracja czy interwencja?, „Kultura Współczesna”, nr 4/2009.
 • G. Świtek, Gry sztuki z architekturą, FNP, UMK, Toruń 2013; s. 301 – 356.
 • M. A. Nowak, Muzeum otwarte, muzeum na wodzie. O architekturze konceptualnej i krytyce instytucjonalnej, w: M. A. Nowak (red.), Trasa Muzeum – Zalew Zegrzyński. Estrada sztuki nowoczesnej, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2015, s. 12 – 17.
 • Ł. Strzelczyk, Estrada twórców sztuki nowoczesnej – marzenia o lepszym świecie, w: M. A. Nowak (red.), Trasa Muzeum..., op. cit., s. 18 – 25.
 • E. Kiecko, Trasa M – Z. Wyjście w przestrzeń, w: M. A. Nowak (red.), Trasa Muzeum..., op. cit., s. 26 – 39.
 • G. Dziamski, Artystyczne interwencje w przestrzeń miejską, w: E. Rewers (red.), Miasto..., op. cit., s. 285 – 306. S. Write, Banksy: Nie ma jak w domu, Sine Qua Non, Kraków 2011; s. 4-60.
 • A. Niżyńska, Street Art jako alternatywna forma debaty publicznej w przestrzeni miejskiej, TRIO, Warszawa 2011; s. 67-128.
 • P. Zańko, „Zabijemy was słowami”. Prowokacja kulturowa w przestrzeni miejskiej i w internecie, WUW, Warszawa 2012, s. 22 - 113.
 • Krzysztof Wodiczko Ch. Mouffe, Agonistyczne przestrzenie publiczne i polityka demokratyczna, w: A. Turowski (red.), Krzysztof Wodiczko. Pomnikoterapia, Zachęta, Warszawa 2005, s. 7 – 12.
 • G. Świtek, Architektura+mowa, w: A. Turowski (red.), Krzysztof Wodiczko..., op. cit., s. 22 - 27.
 • A. Turowski, Przemieszczenia i obrazy dialektyczne Krzysztofa Wodiczki, w: A. Turowski (red.), Krzysztof Wodiczko...., op. cit., s. 36 – 66.
 • K. Pawełek, Rozmowy nad stawem, „Obieg” nr 1-2/2010, s. 6 – 11. Oddech (bez)warunkowy, „Obieg” nr 1-2/2010, s. 26 – 39.
 • Wzlot z kulą u nogi. Rozmowa Kai Pawełek z Joanną Rajkowską, „Obieg” nr 1-2/2010, s. 56 – 61.
 • Rzeczywistość milionopostaciowa. Joanna Rajkowska w rozmowie z Magdą Raczyńską, „Obieg” nr 1-2/2010, s. 70 – 81.
 • Palma mnie przerosła. Rozmowa Doroty Jareckiej z Joanną Rajkowską, „Obieg” nr 1-2/2010, s. 96 – 107.
 • Trudne miasto. Z Marcinem Polakiem rozmawia Tomasz Załuski, w: Tomasz Załuski (red.), Skuteczność sztuki, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2015 s. 296-317.
 • A. Jach, Ekologie w praktyce, w: Tomasz Załuski (red.), Skuteczność..., op. cit., s. 318 – 331. Szkoła Aktywizmu. Z Rafałem Jakubowiczem rozmawia Tomasz - Załuski, w: Tomasz Załuski (red.), Skuteczność..., op. cit., s. 332-363. (Teksty).
 • Juliusz Tyszka, Miasto jako teatr i przestrzeń teatralna – palimpsest problemów i terminów, w: E. Rewers (red.), Miasto..., op. cit., s. 193 – 206.

Wspólnoty miejskie

 • Bąbska B. i inni, Ramowy środowiskowej pracy socjalnej / organizowania społeczności lokalnej, CAL i ISP, Warszawa 2011 (maszynopis).
 • Bąbska B., M. Rymsza, Organizowanie społeczności lokalnej – metodyka pracy środowiskowej, CAL, Warszawa 2014.
 • Bilewicz A., D. Potkańska, Jak kiełkuje społeczeństwo obywatelskie? Kooperatywy spożywcze w Polsce jako przykład nieformalnego ruchu obywatelskiego, „Trzeci Sektor” 2013 nr 31 (Nowe formy aktywności?)
 • Birkhölzer K., Lokalny rozwój gospodarczy i jego potencjał, w: E. Leś, M. Ołdak (red.), Z teorii i praktyki gospodarki społecznej, („Zeszyty Gospodarki Społecznej”, tom 1), Collegium Civitas, Warszawa 2006.
 • Craig G., K. Popple, M. Shaw (red.), Community Development in Theory and Practice, Spokesman, , Nottingham 2008.
 • DeFilippis J., S. Seagert (red.), The Community Development Reader, Routledge, New York i London 2008.
 • Dudkiewicz M. (red.), Oblicza zmiany lokalnej,. Studia przypadków. Doświadczenia projektów organizowania społeczności lokalnej, ISP, Warszawa 2013
 • Netting F.E., P.M. Kettner, S.L. McMurtry, M.L. Thomas, Makropraktyka pracy socjalnej, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa 2014.
 • Etzioni A., Aktywne społeczeństwo, przeł. S. Burdziej, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2012.
 • Gilchrist A., Dlaczego relacje są ważne. Networking w rozwoju społecznościowym, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa 2014.
 • Green M., H. Moore, J. O’Brien, Rozwój społeczności w oparciu o zasoby. Model ABCD w praktyce, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa 2013.
 • Henderson P., D.N. Thomas, Umiejętności pomocne w pracy ze społecznością, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa 2013
 • Kaźmierczak T., (red.), Zmiana w społeczności lokalnej. Szkice o kapitale społecznym w praktyce społecznej i nie tylko, ISP, Warszawa 2007.
 • Kaźmierczak T. (red.), Społeczność lokalna w działaniu. Kapitał społeczny. Potencjał społeczny. Lokalne governance, ISP, Warszawa 2008.
 • Kaźmierczak T., Praca i praktyka środowiskowa – szkic o doświadczeniach brytyjsko-amerykańskich, (w:) M. Grewiński, B. Skrzypczak (red.), Środowiskowe usługi społeczne – nowa perspektywa polityki i pedagogiki społecznej, Wydawnictwo WSP TWP w Warszawie, Warszawa 2011.
 • Kurnicki K., (Nowe) ruchy miejskie w Polsce – w stronę socjologicznego opisu, „Trzeci Sektor” 2013 nr 31 (Nowe formy aktywności?)
 • Mendel M., Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000.
 • Mendel M., Edukacja społeczna. Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy w perspektywie amerykańskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001.
 • Mendel M. (red.), Animacja współpracy środowiskowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003.
 • Nóżka M., Społeczne zamykanie (się) przestrzeni. O wykluczaniu, waloryzacji miejsca zamieszkania i jego mentalnej reprezentacji, Scholar, Warszawa 2016.
 • Pitchford M., Henderson P., Więcej miejsca dla rozwoju społeczności lokalnej, CAL, Warszawa 2012.
 • Radlińska H., Pedagogika społeczna, Ossolineum, Wrocław 1961.
 • Riessman F., Carroll D., Nowa definicja samopomocy, PARPA, Warszawa 2000.
 • Robinson J.W., Green G.P. (red.), Introduction to Community Development. Theory, Practice, and Service-Learning, SAGE, los Angeles 2011.
 • Rymsza M., Więziotwórcze funkcje przedsiębiorstw społecznych, „Polityka Społeczna” 2011, nr 7.
 • Rymsza M. (red.), Praca środowiskowa – tradycje i teraźniejszość. Dobre praktyki, ISP, Warszawa 2013.
 • Rymsza M., Społeczność lokalna jako współtwórca (koproducent) wartości obywatelskich, „Psychologia Wychowawcza 2015, nr 7, s. 99-111.
 • Skinner S., Silniejsze społeczności. Jak budować potencjał społeczności i sektora publicznego, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa 2014.
 • Touraine A., Samotworzenie się społeczeństwa, przeł. A. Karpowicz, Zakład Wydawniczy NOMOS, Warszawa 2010.
 • Tvelwtrees A., Community Work, Palgrave Macmillan, Basingstoke i New York 2008.
 • Załęski R., Rymsza M., Nowe formy, stare potrzeby? Psychologiczne mechanizmy i społeczne uwarunkowania zaangażowania w aktywność nieformalną, „Trzeci Sektor” 2013 nr 31 (Nowe formy aktywności?)

ponadto:

 • „Prace Laboratorium Innowacji Społecznej” (ISP/CAL) – seria wydawnicza, vol. 1-5 (2012-2014).

Współczesne miasta

 • Film wg. J. Gehla film „Ludzki wymiar” The Human Scale, 2012, reżyseria: Andreas Dalsgaard
 • Gehl J., 2009, Życie między budynkami, Wydawnictwo RAM, Kraków, Wstęp oraz rozdz. I: Trzy typy aktywności przydomowej, str. 7- 31.
 • Jałowiecki B., Szczepański M. S., 2009, Miasto i przestrzeń, w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Scholar, Warszawa, Kapitalistyczne miasto XX wieku str. 125 – 160, 273 – 296, 246- 260.
 • Howard E., 2015, Miasta Ogrody – jutra, Instytut Kultury Miejskiej i Centrum Architektury, Warszawa, str. 7- 47.
 • Le Corbusier, 2015, Urbanistyka, Centrum Architektury, Warszawa, str. 189 – 205.
 • Chomontowska B., 2014, Lachert i Szanajca. Architekci Awangardy, Wydawnictwo Czarne, str. 203-  239.
 • Lewicka M., 2012, Psychologia miejsca, Warszawa, Wydawnictwo Scholar, Warszawa, str. 206 – 243.
 • Program wzmacniania wspólnoty lokalnej, CKS UM, całość.
 • O ekonomicznych stratach i nadmiernych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce, raport FRDL, 2013, całość.
 • Gójska A., Kuczyński P., Lewenstein B., Zielińska E., 2012, Konsultacje społeczne w przestrzeni wielkomiejskiej. Ochocki model dialogu obywatelskiego.
 • Jacobs J., 2014, Życie i śmierć wielkich amerykańskich miast, Centrum Architektury, Warszawa , str.47 – 233.
 • Harvey D., 2012, Bunt miast i prawo do miasta, Warszawa, Bęc Zmiana, „Prawo do miasta”. s. 19-51 , „Tworzenie miejskich dóbr wspólnych”, s. 102-130.
 • Jałowiecki B., 2010, Warszawa - metropolia ułomna, w: Michałowski L., Rancew-Sikora D, Bachórz A. (red.): Miasto nie-miasto. Refleksje o mieście jako społeczno-kulturowej hybrydzie, Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Majer A., 2014, Odrodzenie Miast, Wydawnictwo Uniwersytetu lubelskiego, Scholar, Łódz, Warszawa str. 111-136.
 • Kłosowski W.2012, Kultura jako czynnik rozwoju społecznego a polityki kulturalne polskich metropolii
 • Płoszaj A. Peszat K., 2013, Warszawa w międzynarodowych rankingach
 • Sadik – Khan J., Solomonow S., 2017, Walka o ulice. Jak odzyskiwać miasto dla ludzi, Wysoki zamek Kraków, Wstęp i rozdział I „Walka”.
 • Groyecka D., 2014, Gentryfikacja Berlina: Od życia na podsłuchu do kultury caffe latte, Wydawnictwo Katedra, str. 107 – 132.
 • Harvey D., 2012, Bunt miast i prawo do miasta, Bęc Zmiana, Warszawa, s. 19-51, s. 102-130,
 • Oldenburg R., 1989, The Great Good Place, Marlow Company, New York, cz. I.

Zieleń w mieście