Socjourbanistyka UW

Facebook


Socjourbanistyka

Socjourbanistyka: specjalista od diagnozowania i rozwiązywania problemów w przestrzeni miasta.

Kierownik specjalizacji: dr hab. Barbara Lewenstein

Ścieżka powstała w odpowiedzi na wzrastające zainteresowanie problematyką miasta i zmieniające się postrzeganie przez mieszkańców przestrzeni publicznej. Manifestowane przez różne grupy społeczne „prawo do miasta”, oznacza najczęściej prawo do bardziej przyjaznej i dostosowanej do potrzeb społecznych przestrzeni publicznej. W symboliczny sposób miasto i przestrzeń publiczna zostaje uwłaszczona przez nowych mieszczan.

To stanowiło dla nas – naukowców, ale także w wielu wypadkach osób zaangażowanych w działania miejskie, swoiste wyzwanie. Konstruując program naszej ścieżki chcieliśmy wspomóc te procesy. Osią naszych zainteresowań uczyniliśmy relacje miedzy sferą społecznych zachowań a urbanistyką – stąd nazwa naszej ścieżki - Socjourbanistyka. W szerszym wymiarze, naszym zdaniem, socjologia może istotnie wesprzeć obecne procesy przeobrażania się miasta zarówno w jego wymiarze materialnym jak i społecznym.

W ramach programu studenci poznają najnowsze tendencje i dylematy rozwoju współczesnych miast i metropolii, socjologiczną specyfikę życia miejskiego, rolę i znaczenie estetyki i sztuki (w tym ulicznej: performanse, interwencje artystyczne, eventy artystyczne, festiwale itd.) w kształtowaniu nowoczesnych i dynamicznych społeczności miejskich, a także przemiany praktyk zamieszkiwania (osiedla grodzone, alternatywne formacje mieszkaniowe, transformacje domowości).

Wiedza teoretyczna powiązana zostanie z zestawem konkretnych narzędzi i technik do stymulowania aktywnego życia społecznego, obywatelskiego i kulturalnego miasta, rozwoju kapitału społecznego oraz kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej.

Zdobyte kompetencje teoretyczne i praktyczne pozwolą na diagnozowanie problemów i potrzeb różnych grup społecznych, zrozumienie procesów komunikacyjnych w odniesieniu do przestrzeni i rozwiązywanie konfliktów związanych z jej użytkowaniem a także partycypacyjne planowanie w oparciu o dialog i konsultacje społeczne.

Program przygotowuje do pełnienia funkcji niezależnych ekspertów, pracy w instytucjach publicznych, zajmujących się rozwojem miasta, oddolnie powstających instytucjach kultury i konsumpcji, a także w organizacjach pozarządowych i firmach, ukierunkowanych na kształtowanie przyjaznego mieszkańcom środowiska zamieszkania.

W ramach ścieżki prowadzimy zajęcia warsztatowe z udziałem przedstawicieli urzędów miejskich, środowiska urbanistów i architektów. Wiele z nich odbywa się w konkretnych przestrzeniach miasta. Razem z naszymi studentami prowadzimy prace badawcze, eksploracyjne, animacyjne i mediacyjne, często na potrzeby konkretnych grup społecznych, które się do nas zgłaszają.

Praktyki specjalizacyjne realizowane będą w ramach prac badawczych lub praktycznych projektów we współpracy z instytucjami miejskimi odpowiedzialnymi za komunikację z mieszkańcami a także kształtowaniem estetyki i przestrzeni publicznej w Warszawie.

Studenci zachęcani będą do uczestnictwa w projektach badawczych i przedsięwzięciach praktycznych realizowanych w dwóch pracowniach: „Socjologii zamieszkiwania”, którą kieruje prof. dr hab. Grażyna Woroniecka oraz „Sztuki w przestrzeni miasta”, której kierownikiem jest dr hab. Paweł Możdżyński.

Zalecana kontynuacja problematyki na studiach magisterskich w ramach ścieżki: „Współczesne miasta badania i działania”

Program ścieżki

II rok
LP Nazwa przedmiotu Prowadzący Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS
1 Współczesne miasta dr hab. Barbara Lewenstein 30 egzamin 3
2 Socjologia zamieszkiwania dr Magdalena Łukasiuk,
dr hab. Grażyna Woroniecka, prof. UW
30 egzamin 3
3 Aksjourbanistyka dr Maria Środoń 30 egzamin 3
4 Sztuka w mieście dr hab. Paweł Możdżyński 30 zaliczenie na ocenę 2
5 Mediacje
(przedmiot równoległy do ścieżki mediacje i konsultacje)
dr Agata Gójska 30 zaliczenie na ocenę 2
Ogółem II rok 150 13
III rok
LP Nazwa przedmiotu Prowadzący Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS
1 Partycypacyjne projektowanie przestrzeni publicznych dr hab. Barbara Lewenstein,
mgr Ewa Zielińska.
60 egzamin 5
2 Zieleń w mieście dr Maria Środoń 30 zaliczenie na ocenę 2
3 Diagnozowanie problemów w przestrzeni miasta dr Tomasz Sobierajski 30 egzamin 3
Ogółem III rok 120 10
Ogółem II i III rok 270 23