Socjourbanistyka UW

Facebook


Współczesne miasta. Badania i działania

Współczesne miasta. Badania i działania

Kierownik specjalizacji: Dr hab. B. Lewenstein

Ścieżka na studiach magisterskich pomyślana jest jako kontynuacja programu „Socjourbanistyki” na studiach licencjackich. W ramach ścieżki studenci zapoznają się z socjologicznymi koncepcjami i badaniami powiązanymi z tematyką współczesnego miasta, a także problematyką wspólnotowości, usytuowaną w miejskim kontekście społecznym. Dodatkowo podjęta zostanie analiza różnych wizji jednostki i społeczeństwa zawartych w teoriach architektonicznych i urbanistycznych dominujących w XX i XXI wieku.

Treści programowe przygotowują zarówno do prowadzenia badań naukowych z zakresu socjologii miasta i socjourbanistyki, przygotowywania ekspertyz i diagnoz środowiska lokalnego, jak i prowadzenia działań animacyjnych, kreujących aktywne i wspólnotowe sąsiedztwa.

Zajęcia warsztatowe prowadzone będę we współpracy z placówkami samorządowymi i pozarządowymi miasta oraz urbanistami i architektami z Politechniki Warszawskiej. W ramach zajęć oraz dwóch pracowni „ Socjologii zamieszkiwania” , którą kieruje prof. Dr hab. G. Woroniecka oraz „Sztuki w przestrzeni miasta”, której kierownikiem jest dr hab. P. Możdżyński, studenci zachęcani będą do uczestniczenia w projektach badawczych, animacyjnych i partycypacyjnych realizowanych przez wykładowców i instytucje współpracujące

I rok
LP Nazwa przedmiotu Prowadzący Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS
1 Socjologia a miasto dr Magdalena Łukasiuk,
dr hab. Grażyna Woroniecka, prof. UW
30 egzamin 3
2 Kooperacja, wspólnota, protest dr Bartłomiej Błesznowski 30 zaliczenie na ocenę 2
3 Wizje jednostki i społeczeństwa w architekturze i urbanistyce dr hab. Paweł Możdżyński 30 zaliczenie na ocenę 2
Ogółem I rok 90 7
II rok
LP Nazwa przedmiotu Prowadzący Liczba godzin Forma zaliczenia ECTS
1 Wspólnoty miejskie dr hab. Marek Rymsza 30 egzamin 3
2 Warsztat specjalizacyjny prowadzony zamiennie w każdym roku w zależności od problemu 30 egzamin 3
Ogółem II rok 60 6
Ogółem III rok 150 13