Socjourbanistyka UW

Facebook


Socjologia a miasto

Prowadzące: dr hab. Grażyna Woroniecka, prof. UW; dr Magdalena Łukasiuk

Przedmiot stanowi pogłębiony kurs teoretyczny wprowadzający studentów w zagadnienia socjologicznego zainteresowania tematyką miejską. Prezentuje ujęcia i perspektywy teoretyczne oraz wiążące się z nimi zagadnienia metodologiczne, na jakich opierały się analizy fenomenu miast i miejskości. Poza przeglądem głównych szkół socjologii miasta Studenci poznają koncepcję typu idealnego miasta opracowaną przez Maxa Webera oraz kluczowe wyróżniki praktyk dyskursywnych, które konstytuują miasta wg Michela Foucaulta. Za pomocą środków multimedialnych przedstawione zostaną różne typy miast w perspektywie historycznej. Uczestnicy zapoznają się też z licznymi perspektywami ujmowania miasta w pracach socjologicznych i antropologicznych, w których jest ono zinterpretowane w terminach pamięci indywidualnej i zbiorowej, doświadczeń zmysłowych, praktyk normalizacyjnych, przestrzeni sporu, przestrzeni przepływów osób, dóbr materialnych, usług i symboli.

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest aktywny udział w zajęciach oraz przedstawienie krótkiej pracy na ustalony temat.

Lektury:

  • Jałowiecki B., Szczepański M.S., Miasto i przestrzeń w pespektywie antropologicznej, WN Scholar, Warszawa 2006.
  • Michałowski L., Rancew – Sikora D., Bachórz A. (red.), Refleksje o mieście jako społeczno-kulturowej hybrydzie, Wyd. UG, Gdańsk 2010. Człowiek w mieście. Symbioza-adaptacja-konflikt. Wyd. UW, Warszawa 2008.

Ponadto:

  • Böhme G., Architektur Und Atmosphäre, Vilhelm Fink Verlag, München 2006. Bossak-Herbst, B., Antropolog. Współczesny Gdańsk w wymiarze symbolicznym. Wyd. TRIO, Warszawa 2009.
  • Fischer J., Delitz H., Die Architektur der Gesellschaft. Theorien für die Architektursoziologie, Transcript Verlag, Bielefeld 2009.
  • Foucault M.,Wykład z 11 stycznia 1978, w: tenże, Bezpieczeństwo,terytorium, populacja. WN PWN, Warszawa 2010, s. 23-48.
  • Gądecki J., Architektura i tożsamość. Rzecz o antropologii architektury, Wydawnictwo Rolewski, Złotoria 2005.
  • Lisak M., Mapa mentalna Dublina w percepcji polskich imigrantów, w: Leoński J., Fiternicka-Gorzko M. (red.), Kultury, subkultury i światy społeczne w badaniach jakościowych, Wyd. U Szcz., Szczecin 2010, s. 239-258.
  • Łukasiuk M., Socjologia architektury w badaniach krajobrazu kulturowego miasta, „Przegląd Socjologiczny”, tom LX / 2-3, 2011, s. 93-109.
  • Schäfers B., Architektursoziologie. Grundlagen – Epochen – Themen, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2006.
  • Weber M., Gospodarka I społeczeństwo, tłum. D. Lachowska. WN PWN, Warszawa 2002, ss. 905-1014.