Socjourbanistyka UW

Facebook


Wykładowcy

WYKŁADOWCY


Błesznowski Bartłomiej Błesznowski - historyk idei i socjolog wiedzy, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Łącząc nauki społeczne z filozofią, zajmuje się współczesną myślą polityczną inspirowaną poststrukturalizmem, historią idei kooperatyzmu oraz współczesnymi radykalnymi koncepcjami emancypacji politycznej. Razem z prof. Marcinem Królem prowadził serię wydawniczą „Genealogia współczesności. Historia idei w Polsce 1815-1939”, aktualnie zaś wraz z dr Aleksandrą Bilewicz przygotowuje serię książek poświęconych tradycji i aktualności idei polskiego kooperatyzmu. Redagował i współredagował książki: Michel Foucault, Kim Pan jest, Profesorze Foucault? Debaty, rozmowy, polemiki (Kraków 2013), wybór tekstów pt. Cooperativism and Democracy. A Selected Works of Polish Thinkers wydany nakładem holenderskiego wydawnictwa Brill (Leiden 2017, wyd. pol. Warszawa 2014), opublikował także monografię Batalia o człowieka. Genealogia władzy Michela Foucaulta jako próba wyzwolenia podmiotu (Warszawa 2009). We współpracy z wiedeńskim Instytutem Nauk o Człowieku (wraz z prof. Marcinem Królem i Adamem Puchejdą) wydał kompendium pt. Genealogy of Contemporaneity. A History of Ideas in Poland 1815–1939. W 2017 roku nakładem wydawnictwa „Nomos” ukaże się jego praca poświęcona politycznym implikacjom myśli Michela Foucaulta. Redaktor afiliowany czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna”.,

E-mail: blesznowski@gmail.com


Gójska Agata Gójska - socjolożka (dr nauk humanistycznych w zakresie socjologii) i indolożka (mgr neofilologii w zakresie indologii). Naukowo zajmuje się problematyką rozwiązywania konfliktów, negocjacji, partycypacji obywatelskiej i dialogu publicznego. Praktycznie - mediatorka w ośrodku Mediatorzy.pl, specjalizuje się głównie w konfliktach społecznych związanych z ochroną przyrody, inwestycjami i zagospodarowaniem przestrzeni.

e-mail am.gojska@uw.edu.pl


Lewenstein Barbara Lewenstein - kierowniczka ścieżki - dr hab., socjolog. Zainteresowania społeczeństwo obywatelskie, wspólnotowość, ruchy miejskie. Od lat poszukuje odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie angażują się w aktywność obywatelską. Jest autorką lub współautorką kilkudziesięciu prac naukowych z tego zakresu. Redaktorem lub współredaktorem 6-ciu prac zbiorowych, jednej monografii. We współpracy z Zakładem Społeczeństwa Obywatelskiego organizowała dwukrotnie cykl seminariów poświęconych rodzącemu się w Polsce III sektorowi, zakończonych dwiema publikacjami Samoorganizacja społeczeństwa polskiego III sektor (IFIS PAN 2002) i Samoorganizacja społeczeństwa polskiego. III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie (IFIS PAN 2004). W latach 2004-2016 była członkiem Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz przewodniczącą Rady Zakładu Badań Naukowych PTS. Była uczestnikiem wielu polskich i międzynarodowych projektów badawczych, w tym ostatnio w konsorcjum europejskim „LIVEWHAT” (Living with Hard Times: How Citizens React to Economic Crises and Their Social and Political Consequences [2014-2016]). Prowadzi także działania praktyczne w obszarze partycypacyjnego planowania przestrzennego, współpracując m.in z Fundacją im St. Batorego i Urzędem m. st. Warszawy.
Prywatnie lubi słuchać jazzu i portugalskiego fado. Uwielbia gotować i jest współautorka rodzinnej książki kucharskiej. Po Warszawie często porusza się rowerem.
Prowadzone zajęcia: Współczesne miasta oraz Partycypacyjne projektowanie przestrzeni publicznych (razem z mgr E. Zielińską).
e-mail : lewensteinb@gmail.com


Łukasiuk

Magdalena Łukasiuk - dr nauk humanistycznych w zakresie socjologii (UW), oprócz socjologii (UW) ukończyła także filologię polską (UG) i podyplomowe studia ekonomiczne (UW). Badawczo interesuje się socjologią architetury, miasta i zamieszkiwania. Autorka około 100 publikacji naukowych, w tym książek Obcy w mieście (2007), Niedom. Socjologiczna monografia mieszkań migracyjnych (2012, z Marcinem Jewdokimowem), PR NGOsów. Komunikacja strategiczna organizacji pozarządowych (2014). Współredaktorka dwóch tomów Socjologii zamieszkiwania (2014 i 2016). Działa w zarządzie Sekcji Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Pociągają ją tematy nieoczywiste, z którymi trzeba się zmierzyć twórczo, a najlepiej niepokornie. Ma hedonistyczne zamiłowanie do opery, tańca, smakowania życia i świetnej myśli teoretycznej - co wbrew pozorom wcale nie stoi w sprzeczności.

e-mail: mlukasiuk@wp.pl


Możdżyński

Paweł Możdżyński - dr hab., socjolog, bada strukturalne i antystrukturalne aspekty sztuki współczesnej, design w gospodarce postfordystycznej i społeczeństwie konsumpcyjnym, dyskurs architektoniczny, sztukę w przestrzeni miejskiej. Założył w ISNS UW Pracownię Socjologii Sztuki w Przestrzeni Publicznej, którą kieruje. W ramach działalności eksperckiej współpracuje z instytucjami kultury (m.in. Muzeum Warszawskiej Pragi, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN), Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy. Uwielbia jeździć na rowerze po mieście i po lasach, szczególnie często jeździ po praskim brzegu Wisły.

E-mail: p.mozdzynski@uw.edu.pl

strona www: http://mozdzynski.bio.uw.edu.pl


Rymsza Marek Rymsza – dr hab., socjolog, od 1990 roku pracuje naukowo w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obecnie kieruje Zakładem Profilaktycznych Funkcji Polityki Społecznej. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, w latach 2014-2017 także przewodniczący Sekcji Pracy Socjalnej PTS (2014-2017). Od listopada 2015 roku koordynator Sekcji „Polityka społeczna, rodzina” Narodowej Rady Rozwoju, a od października 2017 roku – doradca Prezydenta RP.

Współzałożyciel i członek funkcjonującego na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych UW Laboratorium Innowacji Społecznej, w ramach którego prowadzone są prace analityczno-badawcze dotyczące m.in. pracy środowiskowej, w tym organizowania społeczności lokalnych, oraz ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej. Współzałożyciel i redaktor naczelny (2004-2016) kwartalnika „Trzeci Sektor” poświęconego problematyce społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych. Członek Laboratorium Więzi, a w latach 20013-2017 także redakcji kwartalnika „Więź”. Ekspert współpracujący z niezależnymi think-tankami, m.in. w latach 2002-2008 był dyrektorem Programu Polityki Społecznej w Fundacji Instytut Spraw Publicznych. Posiada też doświadczenie w pracy w administracji publicznej: w latach 1991-2001 pracował w Kancelarii Senatu RP jako sekretarz komisji senackich. Specjalizuje się w zagadnieniach polityki społecznej, polityki rodzinnej i pracy socjalnej oraz w programowaniu działań publicznych, a także w problematyce sektora non-profit i społeczeństwa obywatelskiego.


Sobierajski Tomasz Sobierajski – dr, socjolog, badacz, metodolog z Zakładu Mikrosocjologii i Ewaluacji ISNS UW. Jego główne obszary zainteresowań to socjologia zdrowia, socjologia edukacji, wakcynologia społeczna oraz komunikacja interpersonalna ze szczególnym zwróceniem uwagi na komunikację lekarz-pacjent. Autor 7 książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych. Redaktor 2 publikacji zbiorczych. Od 10 lat projektuje i koordynuje polskie oraz międzynarodowe projekty badawcze, realizowane dla instytucji rządowych, organizacji pozarządowych oraz sektora biznesu. Na stałe współpracuje z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Ankarskiego, gdzie prowadzi wykłady i warsztaty. Jest maratończykiem i trenuje squasha.


Środoń Maria Środoń - dr nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Interesuje się zagadnieniami tożsamości, socjologią moralności oraz socjologią miasta. Dłuższy czas spędziła w Grecji, gdzie prowadziła badania nad tożsamością Greków urodzonych w Polsce, drugim pokoleniem uchodźców politycznych. Autorka artykułów o partycypacji, aktywizacji lokalnej, konfliktach o przestrzeń publiczną, ruchach miejskich. Od 11 lat prowadzi Stowarzyszenie Ochocianie. Autorka licznych zrealizowanych projektów do Budżetu Partycypacyjnego i inicjatyw lokalnych. Współautorka koncepcji wieloetapowych konsultacji parku Pole Mokotowskie, sędzia w konkursie realizacyjnym SARP na rewitalizację Pola. Współpracuje z Centrum Komunikacji Społecznej i Zarządem Zieleni Miasta st. Warszawy. Lubi kempingować na dziko, pływać kajakiem i jeździć na nartach. Ma troje małych dzieci i jednego dużego psa.

Prowadzi zajęcia „Aksjourbanistyka” i „Zieleń w mieście”.

Debata „Co by było gdyby Uniwersytet Warszawski zniknął?”, paneliści: Prorektor UW prof. Anna Giza-Poleszczuk, Sekretarz Miasta st. Warszawy Michał Wojdat, dr Maria Środoń

https://www.youtube.com/watch?v=o_6-EtRVB8w&t=2691s


Starzec Paweł Starzec - Socjolog, fotograf, dziennikarz i pracownik edukacji. Doktorant, współtwórca pracowni Socjologii Sztuki w Przestrzeni Miejskiej ISNS UW. Socjolog wizualny, skupiający się̨ na polu wizualnej pamięci zbiorowej, współczesnych ikonografii i narracji wizualnych. Autor realizacji badawczych i dokumentalnych, skoncentrowany na zagadnieniach powiazań́ między przestrzenią i jej kontekstem i znaczeniem społecznym, oraz na procesach wizualizowania zjawisk przez ich peryferia i ślad w krajobrazie. Twórca szeregu programów edukacji artystycznej, wykładowca i nauczyciel warsztatowy, współzałożyciel fundacji Papier Bije Kamień i kolektywu twórców Azimuth Press. Student Institutu Tvůrčí Fotografie FPF SU w Opawie (BcA). Entuzjasta zinów i kultury DIY. Strona pawelstarzec.com

Prowadzone zajęcia: Sztuka w mieście (I st.), Wizje jednostki i zbiorowości w architekturze i urbanistyce (II st.)


Strzelczyk Łukasz Strzelczyk – doktorant ISNS UW. Animator, kurator i producent w polu sztuk wizualnych oraz sound artu. Kurator wystaw m. in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, BWA Sokół, Galerii Piktogram. Pomysłodawca cyklicznego festiwalu muzycznego, odbywającego się w ramach Festiwalu Przemiany w Centrum Nauki Kopernik. Współpracował z szeregiem instytucji kultury w Polsce, wśród nich: Narodowe Centrum Kultury, Dom Spotkań z Historią, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ASP Szczecin czy Muzeum Powstania Warszawskiego.

W ramach projektu „Trasa M-Z – Estrada Twórców Sztuki Nowoczesnej” prowadził dwuletnie badania na temat sztuki w przestrzeni miejskiej w Warszawie w latach 1968-1973 (przy współpracy Muzeum Narodowego w Warszawie). Swoje teksty publikował w prasie specjalistycznej (Glissando, Magazyn Muzyczny M/i, Hard art), jak i akademickiej.

trzeciafala.org

Prowadzone zajęcia: Sztuka w mieście (I st.)


Woroniecka Grażyna Woroniecka - dr hab., prof. UW. Absolwentka socjologii UJ; doktorat IFiS PAN; habilitacja ISNS UW. Zainteresowani naukowe skupiają się wokół interpretatywnych teorii socjologicznych, ze szczególny uwzględnieniem hermeneutyki interakcyjnej i fenomenologii. W dorobku m. in. książka pt. Działanie polityczne: próba socjologii interpretatywnej (Oficyna Naukowa, Warszawa 2001) poświęcona początkom konstytuowania się wspólnot mieszkaniowych i związanych z nimi procesów makropolitycznych. Zredagowana praca zbiorowa Co znaczy mieszkać. Szkice antropologiczne (TRIO, Warszawa 2007) spotkała się z kontynuacją w postaci kształtującej się w kraju oryginalnej subdyscypliny: „socjologii zamieszkiwania”, interpretatywnego ujęcia badawczego problematyki, która wymknęła się przeżywającej kryzys po 1989 roku socjologii mieszkalnictwa.

Kierownik Ośrodka Socjologii Zamieszkiwania w ISNS, zastępca Redaktora Naczelnego pisma „Societas/Communitas”, członek redakcji czasopism socjologicznych i zarządów sekcji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, regularna uczestniczka prac sekcji tematycznej European Sociological Association ‘Sociology of Transformation’. Koordynatorka interpretatywnych badań nad formami zamieszkiwania, prowadzonych w ramach ścieżkowego przedmiotu „Socjologia zamieszkiwania”.


Zielińska Ewa Zielińska - absolwentka jednolitych studiów magisterskich w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz licencjackich w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”. Specjalizuje się w badaniach jakościowych i procesach partycypacyjnych związanych z kreowaniem przestrzeni miejskiej. Przygotowuje doktorat na temat autonomicznych przestrzeni socjo-kulturowych. Doświadczenie badawcze zdobywała w Zakładzie Badań Naukowych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Obecnie prowadzi Stowarzyszenie Miastodwa, które działa w obszarze analiz społecznych, wizualnych i przestrzennych przy wprowadzaniu nowych polityk miejskich, jak tzw. „uchwały krajobrazowe”, czy współzarządzanie przestrzenią miejską w partnerstwie publiczno-społecznym.

Na specjalizacji socjourbanistycznej prowadzi (razem z dr hab. Barbarą Lewenstein) zajęcia: „Partycypacyjne projektowanie przestrzeni publicznych” (III rok studiów licencjackich).

Publikacja dostępne są na stronach:
https://uw.academia.edu/EwaZieli%C5%84ska,
https://www.researchgate.net/profile/Ewa_Zielinska2